คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

อ.รุ่งใจ แสงทอง

(หัวหน้าสาขา)


อ.พรวิมล คล่องสั่งสอน  ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ
อ.พรทิพย์ คำหล้า อ.ศิวพร ภูกองทอง