คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดร.ธนมณฑชนก พรหมพินิจ

(หัวหน้าสาขา)

ผศ.ดร.ลลิตภัทร ดีรักษา ดร.ปิยพร  แผ้วชำนาญ ผศ.ดร.อัจฉรา จินวงษ์
ผศ.ดร.พัชราภรณ์  ไชยศรี ดร.นฤปวรรต์  พรหมมาวัย รศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล
 ดร.สรญา  แสนมาโนช  อ.วิชุตา  สมจิตร อ.ทรงยศ  ศรีหริ่ง
 
 ดร.อนวัช  ภูทองนาค