คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.กริช  สมกันธา 

(หัวหน้าสาขา)


ผศ.ปัจจัย  พวงสุวรรณ ผศ.ตรีรัตน์  เสริมทรัพย์ ผศ.อารีรัตน์  วุฒิเสน
อ.เรวดี  พิพัฒน์สูงเนิน อ.ณรรฐวรรณ์ พูลสน ผศ.พนารัตน์  ศรีเชษฐา
อ.คุณาวุฒิ  บุญกว้าง อ.วันทนี  รัฐสมุทร อ.ขวัญชัย  สุขแสน
 ผศ.วิไลพร   กุลตังวัฒนา ดร.ปิยวัจน์  ค้าสบาย อ.ภาณุพันธุ์  ชื่นบุญ
ผศ.พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล