คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เริ่มใช้ รอบที่ 1 ปี 2562)

ที่

รายละเอียด

แบบ

หมายเหตุ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

 

Download 

แบบข้อตกลงภาระงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ภ.มร.อด.๑

Download 

แบบสรุปข้อตกลงภาระงาน

แบบ ภ.มร.อด.๒

Download

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

แบบ ป.มร.อด.๑-๑

Download 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

Download 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทบริหาร

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทบริหาร ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๒-๒

Download 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

    Download

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

 Download

๑๐

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบ ป.มร.อด.๓

Download 

๑๑

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของลูกจ้างประจำ

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

๑๒

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) ของลูกจ้างประจำ

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

Download 

๑๓

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ

แบบ ป.มร.อด.๓

 Download

๑๔

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

Download 

๑๕

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๖๑

 Download

๑๖

แบบข้อตกลงภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ภ.มร.อด.๑

 Download

๑๗

แบบสรุปข้อตกลงภาระงาน

แบบ ภ.มร.อด.๒

Download 

๑๘

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ

แบบ ป.มร.อด.๑-๑

 

 Download

๑๙

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

 Download

๒๐

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๓

 Download

๒๑

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทบริหาร

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

๒๒

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน(สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทบริหาร ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๒-๒

 Download 

๒๓

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบ ป.มร.อด.๓

Download 

๒๔

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุนวิชาการ)

แบบ ป.มร.อด.๑-๒

Download 

๒๕

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน(สมรรถนะ) ของพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุนวิชาการ)

แบบ ป.มร.อด.๒-๑

Download 

๒๖

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุนวิชาการ)

แบบ ป.มร.อด.๓

Download 

หมายเหตุ.- หากมีข้อสงสัยใด โปรดติดต่อ คุณชญาภา (นุช) หมายเลขภายใน 1709

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง· หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา