คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » งานห้องปฏิบัติการ

งานห้องปฏิบัติการ

งานห้องปฏิบัติการ
202 205 207
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องเครื่องมือกลาง
208 sci14 jant03 copy
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
2 204 201
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม นักวิชาการศึกษา
  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์สุขภาพ