คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » งานอาคารสถนที่และยานพาหนะ

งานอาคารสถนที่และยานพาหนะ

งานอาคารสถนที่และยานพาหนะ
po02
 พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ
นางสมบัติ  เหมัง
(แม่บ้านน้อย)
แม่บ้านอาคาร Sc.B 1  ชั้น 1 
นางสาวยุพา  ดวงมาน
(แม่บ้านผึ้ง)
แม่บ้านอาคาร Sc.B 1  ชั้น 3 
นางวงศ์จันทร์  วิชัย
(แม่บ้านจันทร์)
แม่บ้านอาคาร Sc.B 1  ชั้น 4 
นางวรรณภา  หล้าคำ
(แม่บ้านภา)
 แม่บ้านอาคาร Sc.B 1  ชั้น 5 ชั้น 6 
นางสาวศิริเพ็ญ  หนูทองอินทร์
(แม่บ้านฝน)
 แม่บ้านอาคาร Sc.B 2  ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3
นางเดือน  ภูทองกอ
(แม่บ้านเดือน)
 แม่บ้านอาคาร Sc.B 2  ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 
นางทองเขียน  อินศิริ
(แม่บ้านจ่อย)

แม่บ้านอาคาร Sc.B 3  ชั้น 1 ชั้น 2 
นางลำดวน  บุญสร้อย
(แม่บ้านลำดวน)
แม่บ้านอาคาร Sc.B 3 ชั้น 3 ชั้น 4