คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » ตัวอย่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)

ตัวอย่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)

ดาวน์โหลดตัวอย่าง และแบบฟอร์ม มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
  • มาตรฐานหลักสูตร
  • มคอ.ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงแล้วได้จากลิงค์ http://natres.psu.ac.th/Department/bachelor/introprogram2549.htm
  • แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ดาวโหลด
มคอ แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
มคอ.3 ดาวโหลด ดาวโหลด
มคอ.4 ดาวโหลด ดาวโหลด
มคอ.5 ดาวโหลด ดาวโหลด
มคอ.6 ดาวโหลด ดาวโหลด