คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » งานวิจัยที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

งานวิจัยที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
$fil = $_GET["filter"];
if($fil==1) $t1="yes";
if($fil==2) $t2="yes";
if($fil==3) $t3="yes";
if($fil==4) $t4="yes";
if($fil==5) $t5="yes";
if($fil==6) $t6="yes";
if($fil==7) $t7="yes";
if($fil==8) $t8="yes";
?>
[tabby title=”วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” open=”“]
[table id=1 datatables_row_details=true datatables_row_details_columns=”C”/]
[tabby title=”คณิตศาสตร์” open=”“]
[table id=2 datatables_row_details=true datatables_row_details_columns=”C”/]
[tabby title=”วิทยาศาสตร์การกีฬา” open=”“]
[table id=3 datatables_row_details=true datatables_row_details_columns=”C”/]
[tabby title=”วิทยาศาสตร์สุขภาพ” open=”“]
[table id=4 datatables_row_details=true datatables_row_details_columns=”C”/]
[tabby title=”ชีววิทยา” open=”“]
[table id=5 datatables_row_details=true datatables_row_details_columns=”C”/]
[tabby title=”เคมี” open=”“]
[table id=6 datatables_row_details=true datatables_row_details_columns=”C”/]
[tabby title=”ฟิสิกส์” open=”“]
[table id=9 datatables_row_details=true datatables_row_details_columns=”C”/]
[tabby title=”วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” open=”“]
[table id=7 datatables_row_details=true datatables_row_details_columns=”C”/]
[tabbyending]