คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

           สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ.ธนัมพร ทองลอง

(หัวหน้าสาขา)

spot01 sci0004
อ.ภาคภูมิ  แจ้งโพธิ์นาค อ.สุภาวดี  กสิกรรม ดร.จิรเดช  อย่าเสียสัตย์
ดร.ภูษณพาส  สมนิล อ.จิราพร  แข็งขัน อ.สหรัฐฯ  ศรีพุทธา
Phetchabun1
อ.ฤทธิรงค์  อัญจะนะ