คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อ.สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์

(หัวหน้าสาขา)

ผศ.ดร.ธีร์ธวัช สิงหศิริ ผศ.ธวัชชีย จำรัสแสง  ดร.ศิณีวัณย์  พิทักษ์ทิม

ดร.วณิชยา จรูญพงษ์ ดร.วินัย มีแสง อ.ดารินทร์   ล้วนวิเศษ
อ.ชาคริต  วังคะออม  อ.ศศิธร  ใฝ่สัจจะธรรม อ.กฤษฎา นามบุญเรือง
ดร.ขวัญทิพา ปานดชา ผศ.ดร.มัธณา  วงศ์อารีย์ ผศ.เอราวัณ  เบ้าทอง