คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเคมี

รศ.ดร.ทรงกฎ  อุตรา

(หัวหน้าสาขา)

ดร.อดิศักดิ์ ทาขุลี ดร.นริศ ประชุมรักษ์ ผศ.ดร.เพียร สิงห์จานุสงค์
ผศ.ดร.เพียว ผาใต้  ดร.จิญาภา  ศรีภิรมย์ ดร.รุ่งฤดี ศรีสำอางค์
ดร.สุรียรัตน์ แสงอุทัย อ.อัครเดช มูลอาจ อ.วิภาพร กิติศรีวรพันธุ์
Picture17
 อ.ปุญญารัสม์ จันทชุม  ผศ.ดร.บัวหลัน คุ้มไพทูลย์  ดร.เบญจธรรม สุขณีวัฒน์
ดร.กานดา เสาสูง  ดร.นัทธมน ประจุดทะศรี  ดร.นิคม  วงศา
อ.วณิชชา ราชาเดช