ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๐,๐๐๐… บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังต่อไปนี้

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงสเปกโฟโตมิเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
Skip to content