ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ กล้องความจริงเสมือน (วีอาร์) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นกล้องความจริงเสมือน (วีอาร์) จำนวน ๕ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฐิดา เชอร์วิส แอนด์ ขัพพลาย (ชายส่ง,ขายปลีกให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๔,๕00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะกล้องวีอาร์
Skip to content