ร่างเอกสารประกวดราคากล้องจุลทรรศน์-2-กระบอกตา

ประกาศ มหวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา จำนวน 50 ตัว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content