การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ และบรรยายพิเศษ หัวข้อ การปรับตัวในการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ
#คณะวิทยาศาสตร์ #SCUDRU #งานบริการการศึกษา #กิจการนักศึกษา

Skip to content