คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง เข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

วันที่ 19 พ.ค. 65 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ ในการนี้ รศ.ดร.กริช สมกันธา รองคณบดี ได้กล่าวตอนรับคณะศึกษาดูงาน และ ดร.จิรเดช อย่างเสียสัตย์ ประธานหลักสูตรฯได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างสาขาวิชา และหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน

TH|EN