ลงพื้นที่มอบกล่องพารอด พื้นที่อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยตัวแทนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่มอบกล่องพารอด จำนวน 80 ชุด และกล่องอุปกรณ์ตรวจวัดเบื้องต้น ประกอบด้วย ยาจำเป็นพื้นฐาน เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว ปรอทวัดไข้แบบดิจิทัล อุปกรณ์ดูแลตนเอง ณ พื้นที่อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี โครงการ “ราชภัฏอุดรธานี รวมพลังหนุนเสริมชุมชน รอดพ้น COVID-19” มอบกล่องพารอดให้ผู้ป่วย COVID-19 ที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (OPSI) โดย นางวันเพ็ญ ใจซื่อ สาธารณสุขอำเภอพิบูลย์รักษ์ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้เกียรติเป็นประธานในการรับมอบ และบูรณาการความร่วมมือกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกลอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทราย และประธานอาสาสมัครสาธารณสุข

TH|EN