งานประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมวิชาการระดับชาติงานประจำสู่งานวิจัย (NCST-R2R2022)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมวิชาการระดับชาติงานประจำสู่งานวิจัย (NCST-R2R2022) โดยมีผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม มี ดร.อภิรักษ์ ล้อยแก้ว คณบดี คณะวิทยาศาสตร์กล่าวรายงานการจัดงาน งานประชุมวิชาการได้เริ่มต้นดำเนินการเปิดรับบทความในวันที่ 1 มกราคม 2565 และปิดรับบทความในวันที่ 20 เมษายน 2565 ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์กายภาพ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ,วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาศาสตร์สุขภาพ,วิศวกรรม,เกษตรกรรม,เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,และงานประจำสู่งานวิจัย (Rouitine to Research) ซึ่งได้มีนักวิจัยที่สนใจส่งบทความทัี้งจากภายในและภายนอกส่งบทความที้งสิ้น 57 บทความ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิจนเสร็จสิ้น ซึ่งได้คัดเลือกบทความจำนวนทั้นสิ้น 49 บทความ โดยแยกจากเป็นบทความจากภายนอก 25 บทความ และภายใน 24 บทความ

Skip to content