การขอรับทราบข้อมูลและทดลองใช้แอพพลิเคชันการวิเคราะห์คุณสมบัติดินเบื้องต้นบางประการสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ2565 ได้รับเกียรติจากคุณบุษบา ศิริวรรณ์หอม คุณจิรวัฒน์ มาลาเลิศ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ และคุณศิริพร บุตรทา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขอรับทราบข้อมูลและทดลองใช้แอพพลิเคชันการวิเคราะห์คุณสมบัติดินเบื้องต้นบางประการสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในเครือข่าย พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต โดยมีท่านดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และท่านดร.จิรเดช อย่าเสียสัตย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนักวิจัยได้แก่ ผศ.เอราวัณ เบ้าทอง หัวหน้าโครงการและ ดร.วินัย มีแสง ทีมวิจัย ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน

Skip to content