“ค่ายอัจฉริยภาพและเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ “ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

วันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร (ศูนย์สามพร้าว) โดย คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ค่ายอัจฉริยภาพและเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ “ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นักเรียนจำนวน 103 คน ซึ่งได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการโดย ดร.วิวรรธน์ แก่นสา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นักเรียนได้ทำปฏิบัติการทั้งหมด 3 ปฏิบัติการ คือ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ปฏิบัติการเคมี และปฏิบัติการชีววิทยา ซึ่งให้ความรู้โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสาขาวิชา และในการปิดโครงการอบรมได้รับเกียรติโดย นายธีรพล ทะวาปี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ทางคณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความไว้ใจในการให้เราได้ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้

Skip to content