ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ประกาศของหน่วยงานรัฐ 

   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ไฟล์เอกสารประกาศ

Skip to content