Uncategorized ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาการอธิการบดี มหาวิทาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้การตอนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี