โครงการประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า (Pre-degree) 2565

โครงการประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรจัดการเรียนการสอนแบบ สะสมหน่วยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า (Pre-degree) 2565 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาอุดรธานี โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาอุดรธานี ดร.วิทยา ปะวะโข กล่าวภาพรวมความมือ ในครั้งนี้การศึกษาเพิ่มเติมแบบสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า (Pre-credit) และแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรของกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่นกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน รวมทั้ง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญในการการเป็นผู้ช่วยสอนในภาคปฏิบัติการ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงทุกภาคส่วนต้องมีความเข้าใจตรงกันและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ดูน้อยลง

ชมภาพบรรยากาศ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=sciencesudru&set=a.2123588324457734

Skip to content