ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ตึก SCB1 ขนาดไม่น้อยกว่า 76.5 กิโลวัตต์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ตึก SCB ๑ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๖.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานติดตั้งแผงโชล่าเซลล์ ตึก SCB ๑ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๖.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในกรรประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๘๔,๕๖๗.๘๙ บาท

(สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

Skip to content