ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ประกวตราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ มร.อด.วท.๐๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้นผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยกุลก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔0,0๐๐.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสีหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๒.๓๘

— ดาวน์โหลดเอกสาร —

Skip to content