ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ SCB๑ ขนาด ๗๖.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ งาน

     เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ SCB ๑ ขนาตไม่น้อยกว่า ๗๖.๕ กิโลวัตต์จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุครธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 5CB ๑ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๖.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ด งาน ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๘๔,๕๒๗.๘๙ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ตามรายการ ดังนี้
Skip to content