ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ตึก SCB๑

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ตึก SCB ๑ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๖.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

   ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานติดตั้งแผงโซล่าเชลล์ ตึก SCB ๑ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๖.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding) ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้นเนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนั้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรค ๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างใหม่ ต่อไป

–> เอกสารที่เกี่ยวข้อง <–

Skip to content