ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ตึก SCB ๑

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ตึก SCB ๑ 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๖.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างโครงการงานติดตั้งแผงโซล่าเซลส์ ตึก SCB ๑ ขนาดไม่น้อยกว่า ซ๖.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก นั้นโครงการงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ตึก SCB ๑ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๖.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กิจการค้าร่วม ทีม โซล่าเทค ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๕0,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐.0๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑.๑๖
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ส. ๒๕๖๖

-> เอกสารประกาศ <-

Skip to content