หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

มุ่งผลิตบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ทางชีววิทยาทั้งทักษะและการวิจัย มีจิตอาสา แก้ปัญหาได้ เน้นคุณธรรม นำไปสู่การประกอบอาชีพและพัฒนาท้องถิ่น เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อความต้องการของตลาดงาน สามารถบูรณาการความรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  80 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย ที่ปรึกษาด้านชีววิทยา และ บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทางชีวภาพ ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

3. พนักงานขายวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

4. ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ เช่น ฟาร์มเห็ด สาหร่าย แอลกอฮอล์ ด้านการเกษตร สัตว์และพืชเศรษฐกิจ และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Skip to content