สาขาวิชาฟิสิกส์

อาจารย์วิศรุต นามมหาจักรทศพร (หัวหน้าสาขา)

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์ทศพร จุลพันธ์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.พงพันธุ์ ศรีต้นวงศ์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.สำเร็จ คันธี

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.สมชาย ชุมพลกุลวงศ์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.ปิยวดี ยาบุษดี

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.กฤตฏ์ ชมพูวิเศษ

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.ศิริ ดวงพร

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ดร.สิทธิ์ชัย หันประทับ

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.จุฑารัตน์ กลิ่นแก้วณรงค์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์ปริญญา พันธุ์พรม

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.อัจฉรา ศิริพนาดร

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ผศ.ภากร ไทยพิทักษ์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

รศ.ดร.สุมาลินทร์ พ่อค้า

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.ชนิศา นวนิล

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website
TH|EN