ข่าวทุนวิจัย

ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2556

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่2/2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อีกทั้งป็นการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการสร้างสรรค์งานวิจัยของนักศึกษา ดังนั้นขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้ารับทุนสนับสนุนและส่งข้อเสนอการวิจัยมายังสถาบันวิจัยฯ ภาายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 Download ใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.udru.ac.th/rdiudru 

Download