ข่าวกิจกรรม

อบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress CMS

เมื่อว้นที่ 29 – 30 มิถุนายน 2556 ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress CMS ให้กับบุคลากร และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี อาจารย์มานะ โสภา เป็นวิยากร ณ ห้องสัมมนา (948) ชั้น 4 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี