บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวศศิธร กิตติราช (ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี)

  • ติดต่อ : 
  • Sc.B.1 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(สามพร้าว)

นางเบญจมาศ ภาโนมัย (ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี)

  • ติดต่อ : 
  • Sc.B.1 ชั้น 6 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(สามพร้าว)