ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศชนิดอัตราการไหลสูงและต่ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศชนิดอัตราการไหลสูงและต่ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่บริษัท ทีชี ไซเอนซ์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๑๐๐.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่เพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  เอกสารต้นฉบับ

Skip to content