ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศ

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารสุญญากาศ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับโครงการซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารสูญญากาศ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Skip to content