ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสกัดน้ำมันหอมระเหย จำนวน ๔ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา-ชุดสกัดน้ำมันหอมระเหยตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีหนังสือเชิญซวนสำหรับซื้อ ชุดสกัดน้ำมันหอมระเหย จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินสทรูเมนท์ ไซเอนซ์ แล็บ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๘.๕๙๙.๒๕ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) รวมกาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เอกสารต้นฉบับ

 

Skip to content