ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องล้างโดยใช้คลื่นความถี่สูงจำนวน

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องล้างโดยใช้คลื่นความถี่สูง จำนวน ๒ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับโครงการซื้อเครื่องล้างโดยใช้คลื่นความถี่สูง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูเนี่ยน ชายน์ เทรดดิ้ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น๖๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลคำเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Skip to content