ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคาตึก SCB ๑,๒,๓ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคาตึก SCB ๑,๒,๓ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) เลขที่ มร.อด.วท.๐๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

    ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท นิวเทค แอนด์ เจ. เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

>> ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบ

 

Skip to content