แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ฯ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

>> ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 

Skip to content