ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ฯ

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีหนังสือเชิญชวนให้เสนอราคาสำหรับ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบผสมผสาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง นั้น

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทารา เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงิน

ทั้งสิ้น ๔๘๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภามูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง

ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ไฟล์เอกสาร

 

Skip to content