งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

kisspng-computer-icons-envelope-mail-clip-art-5af86ff3f37127.2897501815262310279971

นายอิสรภาพ วังคำแหง

พนักงานขับรถ 

kisspng-computer-icons-envelope-mail-clip-art-5af86ff3f37127.2897501815262310279971

นางสมบัติ เหมัง

( แม่บ้านน้อย )
แม่บ้านอาคาร Sc.B 1  ชั้น 1  

kisspng-computer-icons-envelope-mail-clip-art-5af86ff3f37127.2897501815262310279971

นางสาวยุพา  ดวงมาน

( แม่บ้านผึ้ง )
แม่บ้านอาคาร Sc.B 1  ชั้น 3 

kisspng-computer-icons-envelope-mail-clip-art-5af86ff3f37127.2897501815262310279971

นางวงศ์จันทร์  วิชัย

( แม่บ้านจันทร์ )
แม่บ้านอาคาร Sc.B 1  ชั้น 4 

kisspng-computer-icons-envelope-mail-clip-art-5af86ff3f37127.2897501815262310279971

นางวรรณภา  หล้าคำ

( แม่บ้านภา )
 แม่บ้านอาคาร Sc.B 1  ชั้น 5 ชั้น 6

kisspng-computer-icons-envelope-mail-clip-art-5af86ff3f37127.2897501815262310279971

นางสาวศิริเพ็ญ  หนูทองอินทร์

( แม่บ้านฝน )
 แม่บ้านอาคาร Sc.B 2  ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3

kisspng-computer-icons-envelope-mail-clip-art-5af86ff3f37127.2897501815262310279971

นางเดือน  ภูทองกอ

( แม่บ้านเดือน )
 แม่บ้านอาคาร Sc.B 2  ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6

kisspng-computer-icons-envelope-mail-clip-art-5af86ff3f37127.2897501815262310279971

นางทองเขียน  อินศิริ

( แม่บ้านจ่อย )
แม่บ้านอาคาร Sc.B 3  ชั้น 1 ชั้น 2 

kisspng-computer-icons-envelope-mail-clip-art-5af86ff3f37127.2897501815262310279971

นางลำดวน  บุญสร้อย

( แม่บ้านลำดวน )
แม่บ้านอาคาร Sc.B 3 ชั้น 3 ชั้น 4 

Skip to content