ข่าวกิจกรรม

โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2560
ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าเยี่ยมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดนาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน
ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ กล่าวว่า จากกระแสของโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสื่อสารไร้พรมแดน ทำให้โลกใกล้ชิดกันมากขึ้นสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางบวกและลบ จึงส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวนี้จึงได้จัดโครงการนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีต่อการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และตระหนักในค่านิยมอันดีงามของสังคมไทย และเรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าบนพื้นฐานของการให้ความเคารพต่อผู้อื่นและสังคม

2515229324774915 24796761 24837673 2507506525073112 25073190 25073403   25182180

 

สามารถเข้าดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/pg/watnaluang/photos/?tab=album&album_id=1663839597015550
เข้าชมวิดีโอได้ที่  https://www.youtube.com/watch?v=2mIzVS1Ha7U&t=1117s