ข่าวทุนวิจัย

โครงการ Sasin Startup Incubator by SET 2018

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ Sasin Startup Incubator by SET 2018 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จเพื่อนำไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนและพัฒนาระบบนิเวศน์ของสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) ของประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและสามารถก้าวสู่ระดับโลกได้ โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์จากทุกภาควิชาที่สอนอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาของประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Sasin Startup Incubator: Facilitator Training Day ในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ และ กรุงเทพฯ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิตและนักศึกษาของตนเอง รวมถึงการไปสร้างทีมสตาร์ทอัพภายในสถาบันการศึกษาเพื่อเข้าสู่กิจกรรม Sasin Startup Incubator: Weekend Boot Camp และ Mentorship Program ในเดือนพฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ โครงการ Sasin Startup Incubator by SET 2018 เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับทีมสตาร์ทอัพในการเข่งขันแผนธุรกิจSCG Bangkok Business Challenge @ Sasin ครั้งที่ 17 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 60,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ อนึ่ง การแข่งขันนี้เป็นการพัฒนาและนำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพระดับบัณฑิตศึกษาจากทั่วโลกซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา

ในการนี้ ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาของท่าน โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://tinyurl.com/SSI2018-FacilitatorTraining รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่, สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ sec@sasin.edu

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้