ดาวน์โหลดเอกสาร แบบประเมินการปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รอบที่ 2-2561

Slide1

รายการเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน

- แบบประเมินข้าราชการพลเรือน (ผู้บริหาร) รอบที่2/2561
- แบบประเมินข้าราชการพลเรือน รอบที่2/2561
- แบบประเมินลูกจ้างประจำ รอบที่ 2/2561
- แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้บริหาร) รอบที่2/2561
- แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ รอบที่ 2/2561
- แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน รอบที่ 2/2561
- แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ทดลองปฏิบัติงาน รอบที่ 2/2561
- แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนทดลองปฏิบัติงาน รอบที่ 2/2561