ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยในครั้งที่ 6/7 ในรับความอนุเคราะห์จาก ศ.โร.ละออศรี เสนาะเมือง เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ กลยุทธ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ