Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประกวดโฟล์คซอง วันเปิด “ตลาดนัด วิดยา ณ สามพร้าว” วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563

Published by:

ขอเชิญร่วมประกวดโฟล์คซอง วันเปิด “ตลาดนัด วิดยา ณ สามพร้าว” วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 ติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์สหรัฐฯ ศรีพุทธา ๐๙๔-๒๙๘-๔๔๓๓ หรือ
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการได้ทีนี่  เอกสารดาวน์โหลด
รับจำนวนจำกัด

116899614_1618796521603586_7987168579316791747_n

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Published by:

110094266_324893035311610_7177746372596796473_n

เว็บไซต์ข้อมูลการแข่งขัน/ประกวดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คลิกที่นี่..

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  ได้ที่นี่…

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการใช้ห้องปฏิบัติการ

Published by:

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

Published by:

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบ Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
รอบ Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
รอบ Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2562

https://ent.udru.ac.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ : “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 14 ประจำปี 2561

Published by:

2.2-HELP-STUDENTS-TO-GRADUATE-SCHOLARSHIP14มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 14 ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครดังนี้

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 13 ธันวาคม 2562
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 17 มกราคม 2563

โดยน้องๆ นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th หรือสแกน QR Code ที่อยู่ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุน ฯ

หากต้องการดูรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการรับสมัคร และขั้นตอนการกรอกใบสมัครได้จากลิ้งด้านล่าง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1509, 1512, 1517, 1569
เบอร์ตรง 0-2247-9547
อีเมล์ ajtfoundation@gmail.com

*** ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน***
คลิก>>> ดาวน์โหลดระเบียบทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปี 2562
คลิก>>> ดาวน์โหลดขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชประวัติรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี

Published by:

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 
(พ.ศ. 2394-2411)
ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๓๔๗ ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี
เมื่อเสด็จพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ทรงเป็นพระราชชนนี
ขณะทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุ สมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็ตสวรรคต จึงทรงดำรงสมณเพศต่อมาจนตลอดรัชกาลที่ ๓

ในสมัยที่ทรงพระผนวช ทรงศึกษาพระธรรมปริยัติธรรม ทรงเชี่ยวชาญรอบรู้ในพระไตรปิฎก และทรงแก้ไขปรับปรุงวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เคร่งครัด มีภิกษุสามเณรปฏิบัติตาม เกิดเป็นพระสงฆ์คณะธรรมยุต

นอกจากนี้ ยังทรงศึกษาศิลปวิทยาการสมัยใหม่ เช่น ภาษาอังกฤษ ดาราศาตร์ เป็นต้น
ทรงรับอัญเชิญจากพระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี ข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ทั้งปวง ให้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๙๔
พระบรมราโชบายในการป้องกันอธิปไตยของชาติ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นช่วงเวลาที่ประเืทศชาติเริ่มเผชิญกับประเทศมหาอำนาจตะวันตกที่เข้ามาแสวงหาอาณานิคม มีอังกฤษและฝรั่งเศส เป็นต้น
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องทำสัญญา ทางพระราชไมตรีตามเงื่อนไขใหม่ที่ชาติมหาอำนาจเป็นฝ่ายกำหนด
ในพุทธศักราช ๒๓๙๘ ทรงทำสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับชาติอังกฤษเป็นชาติแรก รู้จักกันในนาม “สนธิสัญญาเบาริง” หลังจากนั้นได้ทรงดำเนินนโยบายเปิดสัมพั นธภาพกับชาติมหาอำนาจอื่นๆ ทั้งในยุโรปและอเมริกา โดยใช้สนธิสัญญาเบาริงเป็นต้นแบบ
การทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีกับชาติต่างๆ เหล่านี้ จำต้องเสียเปรียบทางการค้าและสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่คนในบังคับของชาตินั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อแลกกับความอยู่รอดของชาติเป็นสำคัญ
ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการทูตสมัยใหม่โดยส่งราชทูตอัญเชิญพระราชสาส์นไปเฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษ ณ กรุงลอนดอน เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๐ และส่งราชทูตไปเฝ้าฯ พระจักรพรรดินโปเลียนที่ ๓ แห่งฝรั่งเศส เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๔
การปรับปรุงชาติให้ทันสมัย 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชาติให้ทันสมัย โดยรับศิลปวิทยาการและวัฒนธรรมตะวันตกมาปรับปรุงสังคมวัฒนธรรมตามที่เหมาะสมที่ควร เช่น
การศึกษาภาษาอังกฤษ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ภรรยามิชชันนารีเข้ามาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแก่กุลสตรีชาววัง เมื่อพระราชโอรส พระราชธิดา ทรงเจริญพ ระชันษา ทรงจ้างนางแอนนา เลียวโนเวนซ์ มาเป็นพระอาจารย์ถวายการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และวรรณคดี และยังทรงสนับสนุนให้มิชชันนารีอเมริกันตั้งโรงเรียนสอนแก่ราษฎรชาวบ้านด้วย
ทรงแก้ไขธรรมเนียมข้าราชบริพารสวมเสื้อเข้าเฝ้าฯ 
ข้าราชบริพารแต่ก่อนเมื่อเข้าเฝ้าฯไม่มีธรรมเนียมสวมเสื้อเข้าเฝ้าฯ ทรงพระราชดำริว่า “ประเทศอื่นๆ ที่เป็นประเทศใหญ่เขาก็สวมเสื้อหมด ทุกภาษา …ประเทศสยามก็เป็นประเทศใหญ่รู้ขนบธรรมเนียมมากอยู่แล้ว ไม่ควรจะถือเอาอย่างโบราณที่เป็นชาวป่ามาแต่ก่อน ขอท่านทั้งหลายจงสวมเสื้อเข้ามาในที่เฝ้าจงทุกคน…”
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฝึกทหารอย่างยุโรป 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริให้ปรับปรุงการทหารโดยทรงเลือกทหารนอกราชการกองทัพเรือ ชื่อ ร้อยเอกอิมเปย์ เข้ารับราชการ “ทหารเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง” หรือ “ทหารเกณฑ์หัดอย่างยุโรป” เป็นทหารประจำพระองค์ เช่นเดียวกับกองทหารเกณฑ์รักษา พระองค์ในประเทศยุโรป ภายหลังมีกองทหารที่ฝึกหัดและจัดแบบตะวันตกเพิ่มอีกสองกองคือ กองทหารหน้า และกองปืนใหญ่อาสาญวน
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนอย่างใหม่
ถนนในพระนครแต่ก่อนมา เมื่อถึงฤดูฝนมักเป็นโคลนสัญจรไปมาไม่สะดวกประจวบกับ “…พวกกงสุลมีหนังสือถวายว่าเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพ มหานครไม่มีถนนหนทางที่จะขี่รถขี่ม้าไปเที่ยว พากันเจ็บไข้เนื่องๆ ได้ทรงทราบแล้ว ทรงพระราชดำริว่า พวกยุโรปเข้ามาิอยู่ในกรุงมากขึ้นทุกๆ ปี ด้วยประเทศบ้านเมืองเขามีถนนหนทางก็เรียบรื่นสะอาดไปทุกบ้านทุกเมือง บ้านเมืองของเรามีแต่รกเรี้ยว หนทางก็เป็นตรอกซอกเล็กน้อย หนทางใหญ่ก็เปรอะเปื้อนไม่เป็นที่เจริญตา…” จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างถนนอย่างใหม่ขึ้น ๓ สาย ได้แก่ ถนนเจริญกรุง ถนนหัวลำโพง และถนนสีลม ภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้่่าฯให้สร้างถนนบำรุงเมือง และถนนเฟื่องนครเพิ่มขึ้น ทำให้ราษฎรสัญจรไปมาสะดวกขึ้น

ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และทรงอุปถัมภ์ศาสนาอื่นๆที่มีผู้นับ ถือโดยถ้วนหน้ากัน
เมื่อครั้งยังทรงดำรงสมณเพศ ทรงพระราชอุตสาหะศึกษาพระปริยัติธรรม ทรงได้เปรียญ ๕ ประโยค ทรงศึกษาวิปัสสนา ธุระในสำนักวัดสมอราย สำนักวัดพลับ จนทรงเชี่ยวชาญและยังทรงส่งเสริมให้ภิกษุสามเณรได้เล่าเรียนคันถธุระ
นอกจากนี้ ยังทรงพระราชนิพนธ์ด้านพระุพุทธศาสนา เช่น บทสวดทำวัตรเช้า ทำวัตรค่ำ ซึ่งภิกษุสา มเณรและพุทธศาสนิกชนใช้สวดมาจนปัจจุบัน
การพระราชกุศลสถาปนาพระอาราม
พระบาทสมเด็จพระจอมเ้กล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชศรัทธาโปรดเกล้าฯให้สถาปนา และบูรณะพระอารามถวายในพระศาสนาตามโบราณราชประเพณี
พระอารามทรงสถาปนาได้แก่
วัดบรมนิวาศ ทรงสถาปนาแต่เมื่อยังทรงดำรงสมณเพศ
วัดโสมนัสวิหาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอุทิศพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
วัดปทุมวนาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานสมเด็จพระศิรินทราบรมราชินี
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ทรงสถาปนาเป็นพระอารามประจำรัชกาล
วัดมกุฏกษัตริยารามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเป็นพระอารามประจำพระองค์คู่กับวัดโสมนัสวิหาร และทรงบูรณะวัดในพระนครและหัวเมืองอีก ๔๐ กว่าวัด
พระราชดำริทรงริเริ่มใหม่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริที่เรียกว่า เป็นสิ่งทรงริเริ่มใหม่ในรัชกาลหลายสิ่ง เช่น
แบบอย่างพระพุทธรูป ทรงสอบสวนใหม่ว่ามิควรมีพระเกตุมาลา คือ พระรัศมี ซึ่งเปล่งอยู่เหนือพระเศียร และยังโปรดฯให้ทำผ้าครองเป็นริ้ วเหมือนการครองผ้าจริงของพระสงฆ์  เป็นแบบอย่างพระพุทธรูปในรัชกาลที่ ๔ สืบมา
แบบอย่างศิลปกรรมวัดหลวงวัดราษฎร์ แต่เดิมเป็นขนบนิยมทางช่างว่า อาคารสถานที่เป็นพระอารามหลวงเท่านั้นที่มีช่อฟ้าใบระกา วัดราษฎร์ทั่วไปมีไม่ได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ราษฎรเฝ้าฯ รับเสด็จในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินพระราชกำหนดบทพระอัยการแต่โบราณห้ามราษฎรเยี่ยมหน้าต่างประตูใกล้ทางเสด็จพระราชดำเนิน หากใครฝ่าฝืนจะถูกกระสุนธนู หอกซัดพุ่งใส่ ทรงพระักรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรม ราชานุญาตให้ราษฎรเฝ้าฯรับเสด็จสองข้างทางเสด็จพระราชดำเนินได้
การเสด็จประพาสหัวเมืองทรงเยี่ยมราษฎร
พระเจ้าแผ่นดินแต่ครั้งโบราณ เสด็จออกนอกพระราชวังเมื่อเสด็จฯไปในการพระราชสงคราม เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระอารามต่างๆ และเสด็จประพาสต้นสำราญพระราชอิริยาบถ
 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดการเสด็จประพาสหัวเมืองเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร เป็นพระราชจริยวัตรเป็นแบบแผนสืบเนื่องต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาสามารถในวิชาดาราศาสตร์อย่างยิ่ง ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดสุริยปราคาเห็นได้เต็มดวงชัดเจนที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช  ๒๔๑๑ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรด้วยความสนพระราชหฤทัย
หลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระนคร ทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๑๑ พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
จากหนังสือเหนือเกล้าชาวไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดประชุมสัมมนาวิชาการปีนี้ในตรีม “เดินวิ่งมาราธอน” 19-21 สิงหาคม 2562

Published by:

ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดประชุมสัมมนาวิชาการปีนี้ในตรีม “เดินวิ่งมาราธอน”
19-21 สิงหาคม 2562

S__23330820

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

Published by:

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ขอเชิญเข้าร่วมงาน
“วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
ในวันที่ 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562   ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม ดาวน์โหลดที่นี่
ลิงค์ สมัครกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คลิกสมัครได้ที่นี่

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  18-20 สิงหาคม 2562

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18-20 สิงหาคม 2562

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  18-20 สิงหาคม 2562

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18-20 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Published by:

การดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษษแห่งชาติ คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ จึงขอให้ สาขาและหลักสูตร ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้โดยในแบบฟอร์ประเมิน ดังนี้

1. แบบ ทส.01 นักศึกษาทำแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

2. แบบ ทส.02  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทำแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญศิษย์เก่าหรือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ (ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)

Published by:

Untitled-2_resize

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ (ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)
วันจัดกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562
สถานที่จัดอบรม
ห้องประชุมอาคาร 19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ต.หมากแข้ง)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ค่าใช้จ่าย
คนละ 300 บาท (ได้เอกสารประกอบการอบรม และอาหารว่างวันละ 2 มื้อ รวม 4 มื้อ)
สมัครเข้าอบรม
คลิกที่นี่ https://goo.gl/forms/irCDfO8C1IV2Pyp52
หรือสแกน QR CODE นี้
QRสมัคร

 

 

 

 

 

 

ชำระเงินค่าสมัคร
1. โอนเงินมาที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 982-6-28092-5 ชื่อบัญชี นายภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ
2. ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ สแกน QR CODE ด้านล่าง

พร้อมเพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งหลักฐานการชำระเงิน
หลังจากที่ได้โอนเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1. ให้ถ่ายรูปสลิปหลักฐานการโอนเงิน หรือ capture หน้าจอการโอนเงิน
2. ส่งไฟล์ภาพหลักฐานไปยังแชท (inbox) ผู้ใช้งาน Facebook ชื่อ Manjoonu Nu
หรือ
3. ส่งไฟล์ภาพหลักฐานไปยังไลน์ manjoonu
linenu

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการได้รับเงินค่าสมัคร เป็นอันสิ้นสุดการสมัคร
รายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงิน
คลิกที่นี่ – – > รายชื่อผู้สมัคร

สอมถามข้อมูล
Facebook : Manjoonu Nu
Line : manjoonu