ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รอบที่ 1-2561

28167853_1969220006431236_4666833209403164245_n

รายการเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน

- แบบประเมินข้าราชการพลเรือน รอบที่1/2561
- แบบประเมินลูกจ้างประจำ รอบที่ 1/2561
- แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้บริหาร) รอบที่1/2561
- แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ รอบที่ 1/2561
- แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน รอบที่ 1/2561
- แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ทดลองปฏิบัติงาน รอบที่ 1/2561
- แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนทดลองปฏิบัติงาน รอบที่ 1/2561