โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2565 รูปแบบ Onsite และ Online ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าวโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย และกล่าวเปิดโครงการ โดย ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ในการบรรยายในครั้งนี้ ท่านวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ร่วมกันปรับแก้หมวดโครงร่างองค์กร (OP) และระดมความคิดเห็นจัดทำ SAR แต่ละหมวดให้เชื่อมโยงกับหมวดผลลัพธ์ (Result)

Skip to content